ochalog

RubyとMediaWikiとIRCが好き。

情報科学入門

「情報科学入門 Rubyを使って学ぶ」の配布プログラムの不具合を発見した

「情報科学入門 Rubyを使って学ぶ」の配布プログラムに含まれていた不具合の原理と対策を説明。