ochalog

RubyとMediaWikiとIRCが好き。

Hiki2MediaWiki

Hiki2MediaWiki for SRW Wiki 2.2.3 をリリースしました

Hiki2MediaWiki for SRW Wiki 2.2.3 をリリースしました。IE8 以下で変換できない問題を修正しました。

Hiki2MediaWiki for SRW Wiki 2.2.2 をリリースしました

Hiki2MediaWiki for SRW Wiki 2.2.2 をリリースしました。主な変更点は、IE8 以下で変換に失敗する問題への対応です。

Hiki2MediaWiki for SRW Wiki 2.2.1 をリリースしました

Hiki2MediaWiki for SRW Wiki 2.2.1 をリリースしました。